Opłata za publikację artykułu wynosi 600 zł. +Vat

Redakcja czasopisma zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do druku tekstów zgłoszonych przez Autorów, które:

- nie spełniają wymogów stawionych artykułom naukowym;
- nie spełniają wymogów edycyjnych zawartych w Zasadach publikowania umieszczonych na stronie czasopisma; - nie zostały poprawione zgodnie z zaleceniami Redakcji czasopisma lub z sugestiami Recenzenta;
- otrzymały jedną negatywną recenzję naukową;
- tematycznie nie wpisują się w profil czasopisma.

Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu artykułu każdorazowo podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.

Jednocześnie Redakcja informuje, że w przypadku uzasadinionego nieopublikowania zgłoszonego artykułu Redakcja nie zwraca poniesionych przez Autora kosztów (processing fee).


Przesłanie artykułu do wydawnictwa jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów publikacji.1. Redakcja przyjmuje do publikacji teksty w języku angielskim o charakterze naukowym, poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom zarządzania międzykulturowego oraz informacje na temat związków nauk o zarządzaniu międzykulturowym z praktyką w formie:
- artykułów naukowych (do 30 000 znaków ze spacjami) oraz komunikatów z badań (do 15 000 znaków ze spacjami);
- recenzje książek (do 15 000 znaków ze spacjami);
- informacji o nowych publikacjach lub konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych z dziedziny organizacji i zarządzania oraz o innych ważnych wydarzeniach w życiu naukowym i praktyce zarządzania (do 15 000 znaków ze spacjami).

2. Redakcja Journal of  Intercultural Management wprowadziła zaporę ghostwriting i guest authorship.
Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a zatem wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. (źródło: www.mnisw.gov.pl)
Z „guesta uthorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. (źródło: www.mnisw.gov.pl)
Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Wszystkich autorów publikacji prosimy o dołączanie do artykułu informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (przesłanie wypełnionego formularza na adres redakcji).
Informacja o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.  
Pobierz formularz

3. Autorzy artykułów są zobowiązani do przekazania tekstu do redakcji po adiustacji językowo-stylistycznej (tzw. proof reading). Tylko artykuły poprawne językowo i stylistycznie są kierowane do realizacji wydawniczej.

4. Artykuł należy przygotować w układzie: tytuł artykułu, imię i nazwisko oraz afiliacja autora(ów), key words (słowa kluczowe) (około 5-7), abstrakt (do 200 słów), tekst artykułu, bibliografia, bibliografia elektroniczna.

5. W opracowaniu powinny być wydzielone części składowe, w tym: wstęp z jasno sformułowanym celem, zakresem i metodą; stan wiedzy z danej dziedziny w bezpośrednim powiązaniu z celem (nie dotyczy komunikatów), rozdziały zawierające wyniki badań z tytułami odzwierciedlającymi ich zawartość, uwagi końcowe.

6. Streszczenia, tak jak całe opracowanie, muszą spełniać kryterium naukowości i poprawności językowej.

7. Materiały winny być przesłane droga mailową (ewentualnie) dostarczone w jednym egzemplarzu wraz z dołączonym nośnikiem elektronicznym). Plik powinien być przygotowany w standardzie Word (prosimy o niekorzystnie z innych edytorów tekstu), czcionka Times New Roman 11 p., odstęp półtora wiersza (miejsce na adiustację). Pliki nie powinny zawierać czynnych „linków”, tzn. odnośników prowadzących po kliknięciu na nie do stron internetowych lub innych dokumentów.

8. Do artykułu (na końcu tekstu) należy dołączyć profesjonalnie wykonaną bibliografię.

Poniżej znajduje się wzór formatowania:

Książka – 1 autor:
Adair, J. (1988) Effective time management: How to save time and spend it wisely, London: Pan Books.

Książka - 2 autorów:
McCarthy, P. and Hatcher, C. (1996) Speaking persuasively: Making the most of your presentations, Sydney: Allen and Unwin.

Książka - kilku autorów:
Fisher, R., Ury, W. and Patton, B. (1991) Getting to yes: Negotiating an agreement without giving in, 2nd edition, London: Century Business.

Książka - edycja druga lub kolejna:
Barnes, R. (1995) Successful study for degrees, 2nd edition, London: Routledge.

2 książki – ten sam autor, ten sam rok
Napier, A. (1993a) Fatal storm, Sydney: Allen and Unwin.
Napier, A. (1993b) Survival at sea, Sydney: Allen and Unwin.

Książka – 1 redaktor
Danaher, P. (ed.) (1998) Beyond the ferris wheel, Rockhampton: CQU Press.

Rozdział w książce napisany przez kogoś innego niż redaktora:
Byrne, J. (1995) ‘Disabilities in tertiary education’, in Rowan, L. and McNamee, J. (ed.) Voices of a Margin, Rockhampton: CQU Press.

Książka – autor nieznany
The University Encyclopedia (1985) London: Roydon.

Publikacje rządowe:
Department for Education and Employment (DfEE), (2001) Skills for life: The national strategy for improving adult literacy and numeracy skills, Nottingham: DfEE Publications.

Publikacje konferencyjne:
Hart, G., Albrecht, M., Bull, R. and Marshall, L. (1992) ‘Peer consultation: A professional development opportunity for nurses employed in rural settings’, Infront Outback – Conference Proceedings, Australian Rural Health Conference, Toowoomba, pp. 143 – 148.

Artykuły prasowe
Cumming, F. (1999) ‘Tax-free savings push’, Sunday Mail, 4 April, p. 1.

Artykuły prasowe – autor nieznany
‘Tax-free savings push’, Sunday Mail (4 April 1999), p. 3.

Artykuły z czasopism naukowych
Muller, V. (1994) ‘Trapped in the body: Transsexualism, the law, sexual identity’, The Australian Feminist Law Journal, vol. 3, no. 2, August, pp. 103-107.

Źródła internetowe - (e-mail)
Johnston, R. (2001) Access courses for women, e-mail to NIACE Lifelong Learning Mailing List (lifelong-learning@niace.org.uk), 22 Aug. [24 Aug 2001].
Robinson, T. (2001) Re: Information on course structure, e-mail to S. Dhann (s.dhann@exeter.ac.uk), 12 Jul. [13 Jul 2001].

Źródła internetowe – www

Young, C. (2001) English Heritage position statement on the Valletta Convention, [Online], Available: http://www.archaeol.freeuk.com/EHPostionStatement.htm [24 Aug 2001].
Dla oznaczenia liczby mnogiej stosujemy skróty podwojone. W tym celu skróty jednoliterowe łączymy, stawiając na końcu kropkę, np. pp. 10-17.

10. Wzory zamieszczone w tekście powinny być pisane w edytorze równań Microsoft Equation – rozmiar normalny 11 pkt.

11. Wszelkie wykresy i rysunki należy nazywać Figure, liczbowe zestawienia – Table, zaś wykaz literatury zamieszczony na końcu artykułu - Bibliography i zawierać pozycje cytowane wyłącznie w danym opracowaniu. Wykresy, rysunki oraz tabele powinny być opatrzone numeracją arabską w obrębie całego tekstu.

12. Powołując się na odpowiednią pozycję w tekście należy podać w nawiasie kwadratowym, w toku głównym: nazwisko autora, inicjał imienia, rok publikacji, numer strony lub stron dzieła,np.:

· …jak wynika z badań Schultza [1938, pp. 132-138] elastyczność.…
· …budzi zastrzeżenia [Lange K., 1961, p. 30; Pawłowski M., 1961, pp. 160-210] lecz pozwala.…

13. Prosimy o niestosowanie w tekście cudzysłowów prostych (″ ″), lecz typograficznych („”).

14. Przypisy opatrzone ciągłą numeracją arabską w obrębie całego tekstu powinny znajdować się u dołu strony, oddzielone linią ciągłą. W przypisach prosimy umieszczać treści rozwijające lub dopowiadające wobec tekstu głównego, nie zaś adresy bibliograficzne cytowanej literatury lub publikacji, do których nawiązujemy.

15. Tytuł artykułu Arial 16, Śródtytuły Arial 12. Śródtytuły są nienumerowane.  Tabele i tablice należy opatrzyć tytułami i numerami porządkowymi oraz źródłami umieszczonymi pod nimi. Tekst w tabeli – Times New Roman 9 pkt. z pojedynczym odstępem. Tytuły tabel i tablic pogrubione, Times New Roman 10 pkt.

Prosimy w celu wyróżnienia nie stosować majuskuł i nie używać klawisza Capslock.

16. Warunkiem przyjęcia tekstu jest jego zgodność z profilem JoIM i zasadami publikowania podanymi w Instrukcjach dla Autorów. Autorzy otrzymują powiadomienia e-mailem o nadejściu pracy, co jeszcze nie oznacza przyjęcia jej do druku. Teksty nieodpowiadające ustalonym kryteriom nie będą kierowane do realizacji wydawniczej przed doprowadzeniem ich do poprawności formalnej.

17. Nadsyłając swoje prace, Autorzy upoważniają Redakcję do skracania i adiustacji nade-słanych tekstów oraz zmiany tytułów.

18. Prac niezamawianych Redakcja nie zwraca.

19. Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma przesłany na adres korespondencyjny.

20. Prosimy autorów o przesłanie drogą pocztową na adres redakcji oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

Oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych Pobierz formularz

21. Prosimy autorów o przesłanie drogą pocztową na adres redakcji formularza LICENSE TO PUBLISH. (POBIERZ)

22. Prosimy autorów o przesłanie oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów.Społeczna Akademia NaukPolska Akademia OtwartaClark University