Redakcja informuje, że pocz±wszy od pierwszego numeru 2016 roku, pierwotn± wersj± czasopisma jest wersja elektroniczna.

Editor-in-chief:

Łukasz Sułkowski


Associate Editor:

Michał Chmielecki


Text design and typesetting:

Agnieszka Zytka, Marcin Szadkowski


Language editing:

Zbigniew Pyszka


Cover design:

Marcin Szadkowski


Editorial office:

Społeczna Akademia Nauk

Wydawnictwo
ul. Kilińskiego 109
90-011 ŁódĽ
tel. (42) 676 25 29 w. 33
e-mail: wydawnictwo@spoleczna.pl


ISSN 2080-0150
eISSN 2543-831X


Wszystkie artykuły zamieszczone w czasopi¶mie s± recenzowane.

All the articles published in the magazine are subject to reviews.


Czasopismo Journal of Intercultural Management jest indeksowane w bazach Index Copernicus oraz BazHum i BazEkon.


Społeczna Akademia NaukPolska Akademia OtwartaClark University